به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر در مناقصه شرکت پایانه های نفتی ایران شرکت کرده است.