به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه ٣٠٠ درصدی فرآورده های غذایی و قند چهار محال را تایید کرد.