به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه ٣۵٨ درصدی فروسیلیس ایران را تایید کرد.