به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بورس کالای ایران یه قطعه زمین به مبلغ کل ٢۵۵ میلیارد تومان خریداری نمود.