به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهام «تاپیکو» خرید .مبلغ کل معامله ٨۶٧ میلیارد تومان می باشد.