مجمع شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران امروز برگزار شد که این مجمع ١٠ درصد سود قابل تقسیم را بین سهامداران تقسیم کرد.

بورس 24: مجمع شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران امروز برگزار شد که این مجمع 10 درصد سود قابل تقسیم را بین سهامداران تقسیم کرد. در این مجمع به ازای هر سهم ۲۰ ریال سود تقسیم شد.

مابقی سود هم برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته به حساب انباشته رفت.

این مجمع اعلام کرد شرکت هدف گذاری فروش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در سال جاری دارد.