به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اعلام نمود تعداد ١.٣٨٠.٢٨۴.٣۶۶ سهم بانک ملت به مبلغ ٨.۶١٩.٢٢٧ میلیون ریال فروخته که سود حاصل از واگذاری مذکور به مبلغ ٨.۴۴۵.٠٢۵ میلیون ریال می باشد .