به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سرکت ایران ارقام در خصوص قرارداد منعقد شده با بانک تجارت و ارائه خدمات قبل از انعقاد قرارداد شفاف سازی نمود.