به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان اعلام نمود هیأت مدیره با خرید ۴١۴ میلیون سهم خزانه موافقت نمود.