به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت زرین معدن آسیا اعلام نمود هیأت مدیره با خرید ٢۴ میلیون سهم خزانه موافقت نمود.