نتایج یک نظرسنجی از مردم در تیر ماه امسال درباره محل سرمایه گذاری افراد بیان می کند مردم خرید ملک را به سپرده گذاری در بانک ها ترجیح می دهند.

بورس 24: نتایج یک نظرسنجی از مردم در تیر ماه امسال درباره محل سرمایه گذاری افراد بیان می کند مردم خرید ملک را به سپرده گذاری در بانک ها ترجیح می دهند.

این در حالی است که سال گذشته عکس این قضیه حکمفرما بود.

نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) حکایت از آن دارد که امسال تعداد سرمایه گذاران در بازار مسکن از ۱۵ درصد سال گذشته به ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

اما تعداد سرمایه گذاران در بازار پول یعنی همان سپرده گذاران، از ۲۸ درصد پارسال به ۸ درصد افت کرده است که کاهش شدید سپرده گذاران را نشان می دهد.

بخشی از این افراد حتما به بازار سرمایه رفتند اما بخشی هم‌ در بازار مسکن سرمایه گذاری‌ کردند.

در ماه های اخیر در بازار خرید و فروش مسکن تهران این فقط سرمایه گذار بود که خرید‌ کرد.

این نظرسنجی آن وضعیت را تایید می‌ کند.

احتمال افزایش تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن در نیمه دوم امسال وجود دارد اما این احتمال هم هست که دریافت مالیات از خانه های خالی باعث کاهش تقاضای سرمایه ای شود.