شاخص کل از سقف تاریخی خود ١٧۵ هزار واحد فاصله گرفت برآیند ورود و خروج نقدینگی خرد به بازار منفی شد؛ حدود ٩٣١ میلیارد تومان خروج پول توسط حقیقی ها