به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در ۶ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ۴٣٧ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٢۵ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.