به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ شرکت تامین سرمایه امید به حدود ۵٧٣ میلیارد تومان رسید که حدود ١۵١ میلیارد تومان در تیر ماه تحقق یافته است.