به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ۵٧٢ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢٣٧ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.