به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ شرکت فرابورس ایران به حدود ٢۵٠ میلیارد تومان رسید که حدود ٩۴ میلیارد تومان در تیر ماه تحقق یافته است.