به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت تامین سرمایه نوین در ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٣۴٣ میلیارد تومان می باشد که حدود ٨۴ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.