به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٢٠ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.