به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در ۴ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١٩٨ میلیارد تومان می باشد که حدود ۶٠ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.