به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، لبنیات کالبر قرارداد بهره برداری شرکت لبنیات کالبر از فضای تبلیغاتی آگهی های بازرگانی صدا و سیما فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با مبلغ ٢٢ میلیارد تومان منعقد کرده است.