به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش اعلام کرد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت.