شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان ساعت ١١ صبح امروز شنبه ٢۵ مرداد ماه مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصویب افزایش سرمایه را برگزار کرد. در این جلسه که با حضور ٧٩،۵ درصد از سهامداران رسمیت یافت داود خسروی به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران و کشت و صنعت و پگاه گلستان ریاست مجمع را بر عهده داشت.