مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت داروسازی کاسپین تامین امروز برگزار شد و رای به افزایش سرمایه این شرکت داد.