در حال حاضر متوسط نرخ فروش مردادماه این محصول در بورس کالا به ١٩٢,۵۴١ ریال رسیده است که نسبت به یک ماهه تیر ١۶ درصد و نسبت به ....

بورس 24: جدیدترین عرضه الکیل بنزن خطی صنایع شیمیایی ایران با حجم 1200 تن و قیمت 196,475 ریال چهارشنبه گذشته در بورس کالا صورت پذیرفت و میانگین قیمتی معامله نسبت به عرضه قبلی رشد 1 درصد را ثبت کرد.

در حال حاضر متوسط نرخ فروش مردادماه این محصول در بورس کالا به 192,541 ریال رسیده است که نسبت به یک ماهه تیر 16 درصد و نسبت به خردادماه 29 افزایش را نشان می دهد. افزایش قیمت جهانی این محصول تحت تاثیر تقاضا و جهش نرخ دلار از عوامل موثر در این رشد بوده است.