به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش شرکت خوراک دام پارس در ۴ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ مبلغ ٣١ میلیارد تومان می باشد که حدود ٧ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.