مجمع شرکت سرمایه گذاری پارس آریان امروز برگزار شد. این شرکت به دنبال افزایش سرمایه از محل مطالبات است.