به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سیمان اصفهان در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ٧۴ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ٢٧ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.