به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمدفروش شرکت سیمان ایلام در ۶ ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ مبلغ ٧۴ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢٢ میلیارد تومان متعلق به تیر ماه می باشد.