به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کارخانجات سیمان صوفیان در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١۵۵ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ۴٩ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.