مجمع بانک تجارت امروز برگزار شد. این بانک از مورد توجه ترین بانک‌ها در بازار سهام بوده و سهام آن هم رشد قابل توجهی داشته است.