مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال برگزار شد.