مجمع شرکت فولاد مبارکه امروز برگزار شد. این مجمع ٢٢۵ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.