مجمع شرکت فولاد خوزستان امروز برگزار شد و ۵٢۵ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد.