به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١٨٠ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که حدود ۵٧ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.