به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نوسازی و ساختمان تهران از امضای توفق نامه ای جدید در رابطه با پروژه نوسا کیش خبر داد.