به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه دارویی البرز از فروش زمین و ساختمان به شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک خبر داد.