به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان باقران در برخی موارد عملکرد شرکت اقدام به ارائه شفاف سازی نمود.