قیمت یک خانه آپارتمانی نوساز در منطقه یک تهران از ٧٠ میلیون تومان در مترمربع شروع و تا ١٠٠ میلیون تومان در بنگاه ها پیشنهاد می شود. این رقم سال گذشته حول و حوش ۴٠ تا ۵٠ میلیون تومان بود.

بورس 24: قیمت یک خانه آپارتمانی نوساز در منطقه یک تهران از 70 میلیون تومان در مترمربع شروع و تا 100 میلیون تومان در بنگاه ها پیشنهاد می شود. این رقم سال گذشته حول و حوش 40 تا 50 میلیون تومان بود.

در منطقه متوسط شهر تهران هم قیمت فروش یک مترمربع واحد مسکونی میانسال بین 20 تا 25 میلیون تومان است.

در جنوب شهر هم قیمت های متری 2 تا 3 میلیون تومان به بالای 8 میلیون تومان آمده است.

این قیمت ها، بهای واحدهای مسکونی فروش رفته است.

در جدول زیر قیمت میانگین هر مترمربع از واحدهای مسکونی فروخته شده در تهران در معاملات ماه تیر آورده شده است:

منطقه

قیمت هرمترمربع آپارتمان به تومان

منطقه یک

45300000

منطقه دو

32500000

منطقه سه

38400000

منطقه چهار

20600000

منطقه پنج

26100000

منطقه شش

28200000

منطقه هفت

19900000

منطقه هشت

18700000

منطقه نه

13800000

منطقه 10

13600000

منطقه 11

14000000

منطقه 12

11300000

منطقه 13

18000000

منطقه 14

14900000

منطقه 15

11350000

منطقه 16

11270000

منطقه 17

10600000

منطقه 18

9600000

منطقه 19

11670000

منطقه 20

9800000

منطقه 21

15000000

منطقه 22

19350000