به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قند لرستان در خصوص درآمدهای غیر عملیاتی کسب شده ناشی از سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت شامل صندوق مشترک کارآفرین و سهام شرکتهای بورسی و سود سپرده های بانکی توضیحات تکمیلی ارائه نمود.