مجمع شرکت شیشه سازی مینا امروز برگزار شد و ٧٠ ریال سود تقسیم کرد.