به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشتیرانی آریا در خصوص صورت های مالی منتشر شده از جمله ، مانده حساب های دریافتنی و پرداختنی و... پاسخ داد.