به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شکر از موافقت سهامدار عمده با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.