به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران ترانسفو محل افزایش سرمایه را مشخص کرد، افزایش سرمایه ٨٠درصدی از محل سود انباشته ، تجدید ارزیابی که درصد آن بعد از کارشناسی ، کارشناسان محترم دادگستری اعلام خواهد شد.