سهامداران خرد در یک ماه گذشته به طور میانگین روزانه بیش از ٢ هزار میلیارد تومان نقدینگی نو وارد بازار کرده اند