به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد حدود ٨٠ میلیارد تومان می باشد که حدود ٢٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر می باشد.