به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی املاح ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ حدود ١٠٣ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ٢٩ میلیارد تومان متعلق به تیر می باشد.