دولت و بانک مرکزی برای پرداخت وام اجاره مسکن ٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته اند که کفاف ۶۶۶ هزار مستاجر در سراسر کشور را می دهد.

بورس 24: دولت و بانک مرکزی برای پرداخت وام اجاره مسکن 20 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته اند که کفاف 666 هزار مستاجر در سراسر کشور را می دهد.

به هر مستاجر قرار است میانگین، 30 میلیون تومان وام ودیعه اجاره پرداخت شود. در تهران این مبلغ 50 میلیون و در شهرهای کوچک 15 میلیون تومان است.

اما در روز اول ثبت نام نزدیک به 600 هزار نفر در سامانه اینترنتی وام اجاره ثبت نام کردند که نشان می دهد به اندازه یکسال ظرفیت وام دهی در یک روز تقاضا ثبت نام کرده اند.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی برآورد کرده است از 6.6 میلیون خانوار مستاجر در کشور حدود 2.5 میلیون خانوار نیازمند حمایت در چارچوب وام ودیعه هستند.

بنابراین لازم است در ماه های آینده حداقل 40 هزار میلیارد تومان دیگر منابع دولتی برای این منظور اختصاص پیدا کند.

20 هزار میلیارد تومان اولیه از محل ذخایر ارزی که پیش تر برای جبران تبعات اقتصادی کرونا در اختیار دولت و وزارت بهداشت قرار گرفته بود، تامین شده است.

وام ودیعه با نرخ سود 13 درصد به مستاجرها پرداخت می شود.

اول قرار بود این وام به حساب موجر واریز شود اما امروز گفته شد تسهیلات رهن مستقیم به حساب مستاجر پرداخت می شود!

بنابراین مستاجرهایی که دنبال این وام هستند باید ابتدا وثیقه تامین کنند که این هم مشکل بزرگ در این مسیر است.