به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مواد اولیه داروپخش در مناقصه تندر هند به عنوان برنده مناقصه اعلام شده است.