به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نحوه برگزاری مجمع خود را با توجه به شیوع بیماری کرونا اعلام نمود.