به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد آلیاژی ایران در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٩ مبلغ ١٣٧۵ میلیارد تومان فروش داشته است که با رشد خوب ۴٧ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد. گفتنی است فروش تیر ماه از میانگین فروش ٣ماهه گذشته بالاتر بوده و فروش عالی ۴٩٩ میلیارد تومانی در تیر ماه را ثبت کرده است.